Juhised furosemiidi kasutamiseks südame ja maksa raskete rikkumiste korral võimaldavad individuaalset annust valida, mitte rohkem kui 4 tabletti päevas. Põhiküsimus, mis muret tekitab neile, kes veel otsustasid kaalulanguseks valida furosemiidi: kuidas seda võtta, et saavutada positiivne mõju ilma tervist kahjustamata? Need, kes on otsustanud proovida furosemiidi kehakaalu langetamiseks, peate meeles pidama: diureetikum kõrvaldab ülekaalu, mitte liigset rasva. Lisa Farmakoloogias dopinguna klassifitseeritud ainete ja meetodite nimekiri I. Kui kiirabibrigaadi pidajal on rohkem kui kolm kiirabibrigaadi, tagab ta töökorras lisavarustuse olemasolu vähemalt ühe kiirabibrigaadi varustuse ulatuses iga kolme kiirabibrigaadi kohta.

Koostatud R 79 8 dopingust spordis, Euroopa dopinguvastase spordiharta juurde kuuluvat soovitust nr.

R 84 19 ja soovitust nr. R 88 12 dopingukontrollide sisseseadmisest väljaspool võistlusi ja ette hoiatamata; meenutades dopingualast soovitust nr. Konventsiooni eesmärk Vähendamaks dopingu kasutamist ning kõrvaldamaks seda spordist lõplikult, kohustuvad pooled kooskõlas oma põhiseadusega tegema kõik vajaliku käesoleva konventsiooni ellurakendamiseks.

Artikkel 2.

Furosemiid salendav

Definitsioonid ja konventsiooni rakendusala Parast furosemiidi liiget. Käesolevas konventsioonis: a. Kuni farmakoloogias dopinguna klassifitseeritud ainete või meetodite nimekirja kinnitamiseni järelevalvegrupi poolt artikli 11 lõike 1 punktis b sätestatud tingimustel, kehtib käesoleva konventsiooni lisas toodud nimekiri. Artikkel 3.

Siseriiklik koordinatsioon 1.

Vigastused kuunarnuki liigeste poks Folk meetodid artroosi ravis

Pooled koordineerivad oma valitsusasutuste ja teiste ühiskondlike institutsioonide dopinguvastast poliitikat ja tegevust. Nad tagavad käesoleva konventsiooni rakendamise ning esmajoones artiklis 7 esitatud nõuete täitmise, usaldades vajaduse korral mõnede käesoleva konventsiooni sätete elluviimise asjaomasele riiklikule või valitsusvälisele spordiasutusele või -organisatsioonile. Artikkel 4. Keelatud dopinguainete ja -meetodite kättesaadavust ning kasutamist piiravad meetmed 1.

Pooled võtavad vajaduse korral vastu keelustatud dopinguainete ja -meetodite ning eeskätt anaboolsete steroidide kättesaadavust piiravaid õigusakte ja eeskirju mis sisaldavad ka nende ainete liikumist, omandamist, importimist, turustamist ja müüki piiravaid sätteid ning rakendavad haldusabinõusid.

Sel eesmärgil seavad pooled või asjaomased valitsusvälised organisatsioonid spordiorganisatsioonidele ühiskondlike toetuste maksmise tingimuseks dopinguvastaste eeskirjade täitmise. Peale selle: a.

Alina Kabajeva

Pooled jätavad endale õiguse võtta vastu dopinguvastaseid eeskirju ja organiseerida omal initsiatiivil ja vastutusel dopingukontrolle, tagades nende vastavuse käesoleva konventsiooni põhimõtetele. Artikkel 5. Laboratooriumid 1. Pool kohustub: a. Neid laboratooriume innustatakse: a. Artikkel 6. Haridus 1.

Kofeiini liigesevalu valuga Valus liigese sorme, mis see on

Pooled kohustuvad, vajadusel koos spordiorganisatsioonide ja massiteabevahenditega, välja töötama ja ellu viima kasvatuslikke programme ja informatsioonikampaaniaid, mis rõhutavad dopingu kasutamisega kaasnevat ohtu tervisele ja kahju, mida see toob spordieetikale. Sellised programmid ja kampaaniad on suunatud koolinoortele, noortele sportlastele ja nende vanematele ning täiskasvanud sportlastele, spordiametnikele ja treeneritele.

Meditsiinitöötajatele suunatud programmid rõhutavad austust arstieetika vastu. Pooled kohustuvad koostöös asjaomaste regionaalsete, rahvuslike ja rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega aitama kaasa teaduslikele uuringutele, mille tulemusena töötatakse välja inimese terviklikkust arvestavad füsioloogilise ja psühholoogilise treeningu kavad.

Artikkel 7. Koostöö spordiorganisatsioonidega meetmete väljatöötamises ja võtmises 1. Pooled kohustuvad innustama oma spordiorganisatsioone ning nende vahendusel ka rahvusvahelisi spordiorganisatsioone töötama välja ja võtma kõik nende pädevusse kuuluvad meetmed, Parast furosemiidi liiget dopingu kasutamist spordis. Selleks innustavad nad oma spordiorganisatsioone selgitama ja viima kooskõlla oma õigusi, kohustusi ja ülesandeid, eelkõige ühtlustades: a. Need põhimõtted näevad ette: i.

Lisaks innustavad pooled oma spordiorganisatsioone: a. Artikkel 8. Rahvusvaheline koostöö 1.

Mis on siis, kui artriit sormede kaed Mis ei saa olla liigeste poletik

Pooled teevad käesoleva konventsiooni rakendamisel tihedat koostööd ja innustavad ka oma spordiorganisatsioone koostööd tegema. Pooled kohustuvad: a. Pooled, kelle laboratooriumid on rajatud või töötavad artikli 5 alusel, kohustuvad aitama teistel pooltel omandada laboratooriumide rajamiseks vajalikke kogemusi, oskusi ja tehnikat.

Artikkel 9. Informatsiooni säte Pooled saadavad Euroopa Nõukogu peasekretärile käesoleva konventsiooni nõuete täitmiseks võetud õiguslikke ja teisi meetmeid käsitleva informatsiooni Euroopa Nõukogu ühes ametlikus keeles. Artikkel Järelevalvegrupp 1. Käesoleva konventsiooni täitmiseks moodustatakse järelevalvegrupp. Poolel võib järelevalvegrupis olla üks esindja või rohkem. Poolel on üks hääl. Artikli 14 lõikes 1 mainitud riiki, kes Parast furosemiidi liiget ole käesoleva konventsiooni pool, võib järelevalvegrupis esindada vaatleja.

Järelevalvegrupp võib Inimeste meditsiini poletiku ravi otsuse alusel vaatlejana kutsuda oma koosolekutele esindaja Euroopa Nõukogu mitteliikmesriigist, spordiorganisatsioonist või asjaomasest organisatsioonist, kes ei ole käesoleva konventsiooni pool. Järelevalvegrupi kutsub kokku peasekretär. Selle esimene koosolek peetakse esimesel võimalusel ühe aasta jooksul konventsiooni jõustumise kuupäevast.

Dopinguvastane konventsioon

Järgnevad koosolekud toimuvad vajaduse korral peasekretäri või poole initsiatiivil. Poolte enamus moodustab kvoorumi järelevalvegrupi koosoleku pidamiseks. Järelevalvegrupi kohtumised on kinnised. Käesoleva konventsiooni sätete kohaselt töötab järelevalvegrupp välja ja võtab konsensuse alusel vastu oma protseduurireeglid.

Artikkel 11 1. Järelevalvegrupp valvab käesoleva konventsiooni rakendamise järele. Eelkõige võib ta: a. Järelevalvegrupp võib oma ülesannete täitmiseks korraldada omal initsiatiivil ekspertgruppide koosolekuid.

Venemaa jalgpalliväravavaht dopinguga põrumisest: vanaema soovitas seda rohtu

Artikkel 12 Järelevalvegrupp saadab peale igat koosolekut Euroopa Nõukogu Ministrite Komiteele aruande tehtud tööst ja käesoleva konventsiooni toimimisest. Konventsiooni artiklite parandused 1. Ettepanekuid paranduste tegemiseks käesoleva konventsiooni artiklitessse võivad teha pooled, Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee või järelevalvegrupp. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab parandusettepaneku artiklis 14 nimetatud riikidele ja nendele riikidele, kes on ühinenud või keda on kutsutud ühinema käesoleva konventsiooniga vastavalt artikli 16 sätetele.

  • Venemaa jalgaplliväravavaht Artur Nigmatullin.
  • Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend – Riigi Teataja
  • Kiirabibrigaadi koosseis ja kutsenõuded 1 Kiirabibrigaadi liikmeks võivad olla erakorralise meditsiini arst või anestesioloog ja erakorralise meditsiini õde ning kiirabitehnik.
  • Alina Kabajeva – Vikipeedia
  • Valu ravi kannataoline

Poole või Ministrite Komitee parandusettepanek saadetakse järelevalvegrupile vähemalt kaks kuud enne koosolekut, kus seda arutama hakatakse. Järelevalvegrupp esitab Ministrite Komiteele oma arvamuse parandusettepaneku kohta, olles vajaduse korral eelnevalt konsulteerinud asjaomaste spordiorganisatsioonidega.

Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend

Ministrite Komitee kaalub parandusettepanekut ja järelevalvegrupi arvamust ning võib paranduse vastu võtta. Käesoleva artikli lõike 4 kohaselt Ministrite Komitee vastuvõetud paranduse tekst saadetakse pooltele vastuvõtmiseks. Käesoleva artikli lõike 4 kohaselt vastu võetud parandus jõustub selle kuu esimesel kuupäeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele sellest, kui kõik pooled on peasekretärile oma nõusolekust teatanud. Käesolev konventsioon on allakirjutamiseks avatud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, teistele Euroopa kultuurikonventsiooni osalisriikidele ja mitteliikmesriikidele, kes on osalenud käesoleva konventsiooni väljatöötamisel.

Solidaarsus: Operatsioon Lootus

Nad võivad anda nõusoleku lugeda konventsioon enda suhtes siduvaks: a. Ratifitseerimis- vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse Euroopa Parast furosemiidi liiget peasekretäri juurde. Artikkel 15 1.

Lugude ja liigeste poletik, nagu seda nimetatakse Peamise sailitamise artroos

Käesolev konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele päevast, mil viis riiki, nende hulgas vähemalt neli Euroopa Nõukogu liikmesriiki, on andnud nõusoleku siduda end Hoidke sormede kaed ja reied liigestele konventsiooniga vastavalt artikli 14 sätetele.

Allakirjutanud riigi suhtes, kes on nõusoleku siduda end käesoleva konventsiooniga andnud hiljem, jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele allakirjutamise või ratifitseerimis- vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimise päevast.

Artikkel 16 1. Pärast käesoleva konventsiooni jõustumist võib Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee, pärast pooltega konsulteerimist ning enamuse otsuse alusel Euroopa Nõukogu statuudi artikli 20 punkti d järgi ning komitees esindatud riikide esindajate ühehäälsel otsusel, teha mõnele mitteliikmesriigile ettepaneku ühineda käesoleva konventsiooniga.

Saasta haigus olaartroosi Hoidke kuunarnuki liigendit

Ühineva riigi suhtes jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele tema ühinemisdokumendi deponeerimise päevast Euroopa Nõukogu peasekretäri juurde. Artikkel 17 1.

Killud liigeste pohjuse poletik Hoidke liigeste kaed harjades

Riik võib allakirjutamisel või ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel täpsustada territooriumi või territooriumid, mille suhtes käesolevat konventsiooni rakendatakse. Riik võib alati hiljem Euroopa Nõukogu peasekretärile esitatud deklaratsiooniga laiendada käesoleva konventsiooni rakendamist mis tahes muule deklaratsioonis nimetatud territooriumile.

Sellise territooriumi suhtes jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele päevast, mil peasekretär sai sellekohase deklaratsiooni.

Kahe eelmise lõike alusel tehtud deklaratsiooni võib seal nimetatud territooriumi suhtes tagasi võtta, esitades peasekretärile sellekohase teate.

Tagasivõtmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuue kuu möödumisele päevast, mil peasekretär sai sellekohase teate. Artikkel 18 1. Pool võib käesoleva konventsiooni alati denonsseerida, edastades Euroopa Nõukogu peasekretärile sellekohase teate.

Hyponatremia - Thiazide and Furosemide (Loop Diuretics)

Selline denonsseerimine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuue kuu möödumisele päevast, mil peasekretär sai sellekohase teate.

Artikkel 19 Euroopa Nõukogu peasekretär teavitab pooli, teisi Euroopa Nõukogu liikmesriike, Euroopa kultuurikonventsiooni osalisriike, käesoleva konventsiooni väljatöötamisel osalenud mitteliikmesriike ja riike, kes on sellega ühinenud või kellele on tehtud sellekohane ettepanek: a. Ülaltoodu kinnituseks on selleks täielikult volitatud isikud käesolevale konventsioonile alla kirjutanud.

Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, teistele Euroopa kultuurikonventsiooni osalisriikidele, käesoleva konventsiooni väljatöötamisel osalenud mitteliikmesriikidele ning kõigile konventsiooniga ühinema kutsutud riikidele.

Lisa Farmakoloogias dopinguna klassifitseeritud ainete ja meetodite nimekiri I. Dopingu liigid.