Olin juba mai tia mitu tundi käind ja ümber ringi akkas pimedaks jninema aga ma läksin ikka vahvasti edasi liigu sada viiskümmend meest nii kaua kui korraga tunnen et jalad ei võta änam. Lõpuks muidugi selgus, et isanda sõnad jäidki vaid lubadusteks ning seda saareriiki, mida Sancho nii väga ihaldas, ei tulegi. Nigu mo isa oli mitu korda üteld et naised nutavad aga mehed ei nuta ja ma ka koe ambäd risti et las kõht olla tühi ja las jalad olla väsind mis kuram see moo asi on ma muudku lasen edasi nii kaua ku üks kord maha kukun ehk kuni üks kord undid metsast välja tulevad ja mo ää söövad. Minu jaoks tööd teinud. Kus Silgu Peeter rääkis siis pikalt ja laialt, et pitroolit saab nii moodi ku puud põlevad püütakse tuli kinni ja pannakse plekk nõu sisse ja kallatakse vett piale ja nii ongi pitrooli valmis. Ühe ainsama leidsin suure ot­ simise piale ja ku selle ära sõin siis jõudsin aru saamisele, et see põldki mari oopis oli niuke asi keda lambad vahest inaha pillavad.

Ta on esimesest silmapilgust pahempoolne liikumine, oppositsioonis sündi¬ misest pääle.

Kink, H. Loodusmälestised 9.

On küll raske kujutella Aeg ise oli kui üksainus suur protest. Peab tähele panema, kui suur osa oli just noorsool revo¬ lutsioonilises liikumises.

Panos valu Sustav

Enne-revolutsiooniliste tänava- rahutuste ohvrid olid enamasti noored üliõpilased ja nende naisseltsilised, hädaohtlik põrandaalune kihutustöö, revo¬ lutsiooniliste üleskutsete ja lendlehtede trükkimine ning laialilaotamine oli suurelt osalt just noorsoo, koolide kõrge¬ mate klasside õpilaste, üliõpilaste ja töölisnoorsoo teha.

Tartus koguneb juba paar aastat enne Need kooliõpilaste õhtud on Noor-Eesti tõeliseks alguseks. Samul ajul sünnib kauge Saaremaa väikeses pääiinnas Kuresaares peaaegu sedasama: gümnaasiumi õpilaste keskel moodus¬ tub kirjanduslik rühm, kes harrastab ühel-hoobil romaani- ja soomesugu keeli ning tutvub supelvõõraste poolt sinna unustet raamatute abil maailmakirjandusega!

Panos valu Sustav

Nende varaküpsede ja kirjanduslikkude kalduvustega kooliõpilaste keskel võib leida juba kõik Noor-Eesti alg- rühma kuuluvad nimed : Gustav Suits, lüürik ja ühtlasi kogu liikumise vaimline juht ning ideoloog; Friedeberi Mihkelson-Tuglas, Noor-Eesti anderikkaim prosaist; Anton Hansen-Tammsaare, hiljem impressionistlikkude üliõpilas- novellide autor; Bernhard Linde, Noor-Eesti kauaaegne kirjatoimetaja; kuresaarlastest Johannes Aavik, keeleuuen- dusliikumise algataja, ja Villem Grüntiial-Ridala, niisama, keeleuuendaja Kuidas vabaneda valu emakakaela liigestes saarestiku laulik.

Pääle nende on Noor-Eestiga liiiund juhuslikult mõnigi nimi, kes niisama, juhuslikult jälle eemalle on kadund, või sarnane äär- kuju, kõrvaltüüp, nagu hiljuti surnud kirjanik Jaan Oks. Johannes Semper, Sophia Vardi. Noor-Eesti esinemine sündis kohe oppositsiooni tähe all. Gustav Suits on joonistand luuletuses «Vanad noo¬ red" pildi Noor-Eesti alg-aja nöörist «otsijaist ja trotsijaist" kes tulid vihmavoogudes ja tuulehoogudes omist katuse¬ kambritest.

Haruldase käärimise olid äratanud luuletajad ja mõtlejad Läänest ja Idast selle uue sugupõlve ärksamates päädes, kes Meie nooruse taevast. Selles pole edustet miski kindel kirjan¬ duslik vool, vaid kõrge kunsti tasapind sarnasena, mitte nii selgesti määrat siht, kui edenemismõte, vaba Liigeste probleemidega mäs¬ suline mõte.

Kuid igatahes tähendas see hoopis teist vaimiist söögikaarti kui see, mida oli Balti kultuur seni harjund pakkuma, hoopis teiste kirjanduslikkude Panos valu Sustav eesmärgiks asetamist kui need, mis seni Eesti kirjandusele olid paistnud.

Loitsud ja nõiasõnad - Kirjandusmuuseum

Eesti kirjandus polnud Noor-Eesti esinemissilma- pilgul, tõsi küll, mitte enam riiulitäis vaimulikke, Saksa hingekarjaste poolt puudulikul Eesti keelel sepitset jutlus- raamatuid, hulgas ka mõni ilmlikum lugu «armsa maa¬ rahva ajaviiteks ning õpetuseks0, nagu veel sada aastat tagasi. Selle vastu, Eesti kirjanduse olemasolu oli juba aastakümneid olnud vastuvaidlematu tõsiasi.

Sel oli mahti 21 olnud omakord, nagu Eesti kultuurielulgi, kaht tähtist edenemisjärku, rahvuslik-romantilist ja realistlikku läbi elada. Ta oli katsetand ajaloolisromantilise novelli ja külajutustuse alal. Ta oli tootnud Anna Haava loodus- värske armastusluule. Ta võis näidata Ernst Petersoni naturalistlikke tendentsinovelle ja Eduard Wilde siiamaalist.

Tal oli sõbralikkude talunovellide ja küla- näidendite looja August Kitzberg ja haige laulik Juhan Liiv, kelle traagilist muusat nõdrameelsuse öö oli tiivustand.

Welcome to Scribd!

Kuid kõigest hoolimata oli see kirjandus tervena enam või vähem talupojakirjandus, nii ainevalikult kui tasapinnalt. Ta oli kirjutet lugijate suurt enamust silmas pidades, mille moodustas maarahvas ja linnade Eesti väike¬ kodanlus ; Eesti vähearvuline ja laialipillat harit seisus, polnud see lugijakond, kelle vaimlist vaatekohta kirjanik oleks katsund rahuldada.

Need üksikud, kelle vaimlised nõuded ulatasid üle selle tasapinna, pidid otsima oma rahuldust teiste keelte kaudu. Selle kirjanduse aineala. Kui ta näit. See oli kirjandus, mida võis hõlpsalt saada ükskõik missuguse aatelise sihi teenistusse, mida tarvitati usinalt 22 usu, isamaa, rahvahariduse ja karskuseasja ajamiseks.

Friedebert Tuglas võrdleb Eesti kirjandust kerjusega, kes i ma päävarjuta oli sunnit kõiksugu aateilt ulualust otsima.

Kasuta Booking.comis majutust broneerides seda linki, saad 10% soodustust

Tal puudus peaaegu täiesti stiili ja tehnika teadlik kultuur. Ta polnud suutnud miskisugust kunstiliselt are- nend isikulist stiili luua. Ta paremadki saavutused kan¬ natasid kunstilise kultuuri puuduse ja tehniliste vigade all. Ta loojaile oli tundmatu teadlik, sihiselge Panos valu Sustav töö, nad lõid, nagu loob asjaarmastaja, kord rohkem, kord vä¬ hem õnnestades. Nii Koidula kui Anna Haava, veel enam aga Juhan Liivi luuletuste mõju oleneb hoopis teistest teguritest kui luuletehniline täius.

Veel kirjum ja hooletum omas stiilivaesuses oli jutustav kirjandus, ka Eduard Wilde proosa ühes arvat, kes ometi oma viljarikka järelsuve ajal, osalt just Noor-Eesti mõjul, on suutnud luua eneselle nii kunstiväärtusliku kui omapärase stiili.

Ka Noor-Eesti pärit keel oli edenend niisama eba- terveis ja ebasoodsais oludes, kui teda tarvitav rahvas isegi, See oli keel, mille ainsaina kirjanduslikena harras- tajaina kolme aastasaja jooksul olid olnud võõraskeelsed kirikuõpetajad, kelle mõju tundus võõrapärasuses ja viga¬ suses, — keel, mida veel 'kunagi polnud õpetet rahva¬ koolist kõrgemas õpiasutuses, mis oli kõrvaldet tähtsailt elualadelt, mille tarvitajaist ükski polnud saand teaduslikku õpetust isegi oma emakeele õigekirjutuses.

Tõsi küll, Eesti keel oli minevase aastasaja jooksul pääsnud vähe¬ malt vaimulikest piiriaedadest üle, ta õigekirjutus oli põh¬ jalikult Tiuendet ja temast roogit palju segavaid saksa- pärasusi, ta oli uueaegse ajalehe Panos valu Sustav tahtmatagi sunnit looma ja enesesse vastu võtma kõiksuguseid talle varem tundmatuid puht-abstraktseid sõnu; ta oli vastu¬ vaidlemata palju paindlikumaks saand ilukirjanduslikus praktikas.

Kuid ta oli siiski kõrgema kirjandusliku tarvi- 23 tamise jaoks veel puudulik keel, ta lauseõpetus oli täis segavaid ja inestavaid, lauseehitusse sügavalle juurdund germanisme, ta morfoloogia täis ebajärjekindlaid ning üks¬ teisega võistlevaid kujusid.

Preface to the electronic edition

Ja kõige päält, ta kirjakeele pääsnud sõnatagavara oli napp, vaene juba sõnatüvedestki, saati siis veel vähegi mõistelisemaist sõnust. Meie vaim tunneb ta piirides kiisa, külma ja pimeda olevat nagu suitsuonnis. Ta ei vasta meie mõtte kuju, sisu ja rütmi. Igal sammul tunneb meie tundmus end temas otsekui kaltsudes esinevat.

Noor põlv tundis kitsuse, ja mitte ainult keele alal; ei elu ega kirjandus vastand ta vere uut ja ägedamat rütmi. Talle ei annud rahu, nagu kuuluvad Gustav Suitsi sõnad: «heledama, avarama ja rikkama elu palav, nimetu igatsus. Kuid Noor-Eesti nõuded olid juba sarnastena täiesti revolutsioonilised.

Murranguajad, mil uus põlv algab võitlust vaimlise ülivõimu eest, — võitlust, mis erandita alati varem või hiljem võidule pääseb! Kui tahaks, võiks, tõsi küll, ka Noor-Eesti puhul rääkida uusromantismi võidust seni valitsend realismi üle.

Nagu Joh. Aavik tähendab, on Noor-Eestisse kuuluvad kirjanikud, mis puutub kirjan¬ duslikku usutunnistusse, väga mitmekesine salk, Panos valu Sustav kõige erilisemaid kirjanduslikke elemente ja sihte. Klassi¬ kasse kalduv V. Ridala on näit. Tammsaarest, kui mõlemad üheskoos uusromantilisest ja sümbolistlikust Friedebert Tuglasest.

Noor-Eesti kirjanduslikku laadi võiks kõige lühemalt määrata üleüldsustava sõnaga modernism. Um¬ mikud Lääne-Euroopa aastasaja vahetuse suurist kultuun- ja kunstivooludest olid nüüd lõppeks, tõsi küll, väiksel kujul, Balti mere madalaile rannikuile jõudnud. Noor-Eesti programm on liikumise enesega ühes kasvand; Panos valu Sustav on vahetand tooni nagu liikumine isegi. Kahele hüüdsõnale on ta, selle vastu, truu olnud: euroop¬ lase ja esteetilise kultuuri nõudeile. Euroopluse nõue esineb esimene kord juba Noor- Eesti esimese albumi sissejuhatavas kirjutuses, milles 25 kergesti võib ära tunda Gustav Suitsi nooruse pateetilist" stiili: «Enam kultuuri!

Enam euroopalist kultuuri!

Uploaded by

Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks! Nagu näit. Eesti haridus pidi teistelegi kultuuridelle avanema, kui ainult seni peaaegu üksi valitsend Saksa ja Vene emad. See kultuuriainete sissevedu, mida Noor- 26 Eesti kavatses, pidi käsitlema Eesti jaoks seni paigaliselt ja ajaliselt kõige kaugemate ning seni võõraste kultuuride saavutusi.

Panos valu Sustav

Eesti pidi sattuma kokkupuutesse Gallia, Ro¬ maani, Anglo-Saksi ja Skandinaavia vaimuga ja kindlus' tarna sidemeid selle kultuuriga, millega juba rahvusliku ärkamise ajust saadik oli kokkupuutumiskchti ja mis Eestile nii geograafiliselt kui tõuliselt oli kõige lähem, nimelt Soome omaga.

Tõmmates mõningaid, kas või pääiiskaudseidki võrd- jccni Noor-Soome ja Noor-Eesti, Panos valu Sustav kahe voolu vahel, mida ajaliselt eraldab kaks aastakümmet ja ruumiliselt nii ja nii palju penikoormaid, on huvitav, Panos valu Sustav suur tõmbe¬ jõud on olnud Prantsuse kultuuril kummassegi.

Pariis oli Noor-Soöme kirjanikkude ja kunstnikkude palveränaa- mispaik, Ahost ja Kasimir Leinost algaaes kuni Edelfelti ja Gallenini; ning Noor-Eesti uusromantikad tegid oma- kord sinna omi palverännakuid, enamasti, tõsi küll, ainult vaimus.

(PDF) Värvinimede raamat | Mari Uusküla - arriba.ee

Nende kirjutusis, nii ilu¬ kirjanduslikes kui esteetilisis, võiks eriti just Noor-Eesti õitseajul tunda Gallia vaimu eitamatut mõju. Sarnane Noor-Eestile nii iseloomuline kirjutus kui Randvere Ruth— täiesti mõistuslikult arendet ülinaise ideaal, millesse on keskendund kogu Noor-Eesti ülikultuuri nõue, — on täis Prantsuse vaimu, mis ulatub isegi lause rütmi.

On võimalik, et see Prantsuse intellekti, Prantsuse vormikindla kultuuri austamine on otsekui iseenesest just esile puhkend reaktsioon Eestis alles hiljuti nii võimsaks saand Slaavi mõju, kõige kaootilise, lõdva, vormitu, distsip- Iiinitu vastu, mis Vene vaimuga ühes tuli. Kõik, mis on annud iseloomu ja hiilgust Soome uusromantismile, elu ja kunsti dekoratiivne käsitlus, siiliseerimispüüe, individuaalsuse ja personaalsuse taganematu õigustusnõue, sensualism, — kõike seda võib niisama leida ka Noor-Eesti kunstilistes ja ilukirjanduslikes püüdeis, enam või vähem selgeiks nõudeiks kristalliseeruruna, Niisama tähtis koht, kui on esteetilise kultuuri küsi¬ musel olnud Soome uusromantismis, on sel, nagu öeldud, olnud ka Panos valu Sustav kirjandusvoolus algusest pääle.

See on olnud kahtlemata veel sügavam, veel põletavam, üks kogu liikumise eluküsimusist, jah, V. Ridalal on eitamata õigus, väites, et alles Noor-Eesti ajust saadik on Eesti kirjandus muutund esteetiliseks probleemiks, kuna ta seni ajani oli olnud kord vahel loogiline või kõlbline, vahel poliitiline või ühiskondlik. See esteetilise kultuuri nõue on kõige päält Lihaste polved valulikud kunstteose vormisse. Nagu tervendavad libled ruttavad haigesse organismi kohta, nii on ka Noor-Eesti kulutand suure osa omast uuendusjõust selleks, et Eesti kirjanduse haiget kohta põhjalikult uuendada: ta puudulikku ja vigast stiilimõistet.

Panos valu Sustav

Aastate kaupa on noor-eestlaste kirjutused ikka uuesti, nagu Tuglas tähendab, teoretiseerind ja agi- teerind, et näidata, kui alaväärtuslik, ebaküps, ebakultuurne Eesti kirjanduse senine vorm tõepoolest on olnud.

Noore põlve juhtsõnaks sai vormijumaldus. Aine on ainult raudne luukere.

Hakka Airbnb kliendiks, saad selle lingiga 22 eurot krediiti.

Alles kunstivorm muudab abstraktsete ideede terastraadid nõtkeiks väätkasvudeks. Noor-Eesti vormikultuur algas raamatute välimusega. Nende raamatud ilmusid algusest paale välimusega, mis¬ sugust Eesti raamatukaupluste vähenõudlikud vaateaknad varem polnud aimandki, nad tellisid kunstnikelt kaaneilus- tusi, kaunistasid raamatud vinjettide ia frontispiisidega, trükkisid nad kallil, ilusal paberil, varustasid omad albu¬ mid kunstiliste jäljendustega.

Üks Noor-Eesti raamatu¬ kultuuri huvitavamaist mälestusmärgest on Juhan Liiv! Raudi Muinas- Eesii tanu- ja vööainetega vahest üleliigagi ilustet teos, ja Noor-Eesti ajakiri, eriti peen ja maitseline väljaanne, mida välimuselt ükskõik missuguse euroopalise kirjandus- tcotega tahes võib võrrelda.

Kuid selle vormijumalduse kõige tähtsam eesmärk ja üks Noor-Eesti kõige järeldusrikkamaist algatusist cli kahtlemata isikulise, individuaalse stiili nõue, mis nii järeleandrnata Panos valu Sustav valu Sustav läbi kõige, mis Noor-Eesti kirjanikud on kirjutand, olgu see eitav või jaatav. Nii erinev kui nende Panos valu Sustav muidu tihti vahest ongi, ses asjas kuuluvad nad lahutamatult ühte. Esimesina asetavad nad Eesti kirjanduses teadliku valiku, sisust ja Kvass liigeste raviks kasvavate sisemiste seaduste jälgimise, vormi ja sisu vastavuse ning kokkukõla nõude.

Panos valu Sustav

Nende oppositsioonilisest asendist ühiskonna ja kir¬ janduse ning kunsti nähtuste vastu sünnib iseenesest ar¬ vustus. Enne Noor-Eestit ei või kõnelda Eesti arvustu¬ sest miski otsekoheses tähenduses. Nc-or kirjanduslik põlv lõi arvustuse, nii kirjandusliku kui ühiskondliku; alles nende kirjutustes võib panna tähele püüdu, asetada eri nähtused üksteisega ja ajaga ühendusse.

Panos valu Sustav